VA85167-3 Fut.IV, 3B2LSS, 10T, 3 Phase, 460 V, With thermostat